fbpx

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Vyhlašovatelem soutěže je společnost Bartoňova Pekárna se sídlem Nový Jičín, Jugoslávská 1051/10, PSČ 741 01, IČ: 202705575. (dále jen vyhlašovatel). 

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem soutěže.

Vložením soutěžního komentáře projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. 

 

PODMÍNKY ÚČASTI 

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky: 

  • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže minimálně 18 let, 
  • adresa pro doručování v České republice, 
  • soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na adrese: www.facebook.com/terms.php, 
  • dodržování těchto pravidel soutěže, 
  • dodržování podmínek sítě Facebook dostupných na adrese www.facebook.com/terms.php. 

Doba trvání soutěže je určená ve zveřejněném příspěvku. 

Soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook. 

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu do soutěže. 

   

MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY 

Výherce soutěže bude dle subjektivního názoru vyhlašovatele (nejlepší fotografie) z fotografií, které budou vloženy do komentáře pod soutěžní příspěvek.

Jména výherců budou oznámena po skončení soutěže na stránce www.facebook.com/bartonovapekarna1.

Výherci budou o své výhře informování zveřejněním postu na Facebook profilu vyhlašovatele soutěže.

Výhru si výherce vyzvedne na jedné z našich prodejen Bartoňovy pekárny.

Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat
výměnu za jiné zboží.

   

PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU 

Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem on 

sám nebo jeho rodinný příslušník nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je 

oprávněn udělovat licence. 

Splněním soutěžního úkolu poskytuje soutěžící vyhlašovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území 

celého světa, bez časového a množstevního omezení, a to ke všem druhům užití poskytnutého 

obsahu. Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli souhlas ke zveřejnění 

díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, 

jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící 

souhlasí s tím, že vyhlašovatel je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobě 

nebo ji dále poskytnout formou podlicence. 

V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, 

podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním 

soutěžního příspěvku vyhlašovateli bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro 

marketingové účely vyhlašovatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím, aniž by to odůvodňovala 

podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu, 

která v důsledku odvolání souhlasu vznikla. 

   

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěži soutěžící uděluje vyhlašovateli souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Soutěžící vložením soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek dává vyhlašovateli soutěže v 

souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů 

v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, 

předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele – správce osobních 

údajů, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro 

zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. 

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je organizátor soutěže. 

V případě, že se soutěžící stane výhercem ceny, souhlasí též se zveřejněním svých osobních 

údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, na 

Facebook stránkách a webových stránkách vyhlašovatele, a to výhradně ve spojení se soutěží. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše 

uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťující technickou stránku soutěže. 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou 

formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména 

právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich 

likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem 

doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na 

výhru. 

Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že je vyhlašovatel oprávněn poskytnuté kontaktní údaje (tedy 

např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení 

týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek vyhlašovatele a jeho obchodních partnerů. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek a v rozsahu podle tohoto článku se uděluje na 

dobu 3 let od okamžiku udělení souhlasu. 

V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce zasláním dotazu na 

adresu info@bartonovapekarna.cz nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

   

OSTATNÍ PODMÍNKY 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit a dále je oprávněn výhry nahradit jinými v obdobné hodnotě. 

Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována. 

Jakékoli vyobrazení výher je pouze ilustrativní. 

Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy 

způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami 

v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo 

poškození výhry v případě přepravy poštou. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci 

vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto 

pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci 

soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude 

v rozporu s právním řádem České republiky nebo Slovenské republiky či dobrými mravy. 

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti 

Facebook. 

Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo 

podněty soutěžících.